4 Klasseromsstrategier med selvregulering for gutter i videregående skole

Tilpasset "verbal og ikke-verbal kommunikasjon" i 2 yrkesfagklasser, pensum i salg og kundebehandling og mitt utviklingsarbeid, som lærer i Akershusskolen.  

Jeg har alltid vært opptatt av selvregulering uten å være klar over at det var det det het. 

Kurset skal hjelpe og inspirerere lærere til å bruke ulike klasseromsstrategier for å lære gutter i vgs selvregulering og dermed tilpasse seg i verbal og ikke-verbal kommunikasjon i en rekke ulike kontekster.

Kursmateriell inneholder referanser til Stolteberg utvalgets rapport om selvregulering av gutter, og forskning fra Terje Ogden, Lars Glasø og Dr. Stuart Shanker - i en herlig miks. 

Et kurs kan gå fra 30 min til to helgedager, og kan inneholde pedagogisk og praktisk trening, alt etter behov.

Min konklusjon er at samarbeid, konflikt og selvregulering er tre sider av samme sak.Selvregulering ligger i bunn av oss alle biologisk, og kan lærers alle barn og unge, så jeg gjorde et forsøk.

 

Selvregulering og selvdisiplin trumfer IQ, sier selreg ekspert Dr.Stuart Shanker (se video med intervju. 

Drømmer om å få samlet sammen ekspertene for en debatt, men først må jeg ut i skolen og dele raust og høre andre læreres erfaringer med problemadferd og stressadferd hos ungdom og særlig gutter i vgs i klasserommet pga Stoltenberg utvalgets rapport.

Jeg deler gratis digitalt en handout av mitt utviklingsarbeid, hvis du er lærer eller skoleleder ved at du sender meg din epost adresse på Mona.Kristin.Skogstad@raelingen.vgs.no, og ønsker du at holder et foredrag for lærere eller som sparringspartner så tar jeg et honorar for fysisk oppmøte, kurstid og medgått reisetid som selvstendig kurs@monaservicebusiness.com. 

BAKGRUNNSSTOFF

MÅL: Lære å styrke elevens selvregulering, dvs. elevenes egen energi, oppmerksomhet, kognitive, følelser (affektive) og atferdsmessige ferdigheter; og lære mer om måter som er sosialt akseptable for å opprettholde gode relasjoner og velvære (fritt etter definisjon Dr.Stuart Shanker, Kanadisk ekspert på Self-Regulation & Wellbeing.

HVA SKULLE ELEVENE LÆRE EKSPLISITT

1) KUNNE KROPPSSPRÅK (bruke, lese og tolke)

2) LØSE PROBLEMER ALENE OG SAMMEN (snakke, se, lytte, løse)

3) LÆRE EMOSJONSREGULERENDE STRATEGIER

4) TÅLE DISKUSJONER. (Utvikle evne til ikke så lett la seg provosere, la seg rive med eller bli usikker ved vanskelige samtaler og diskusjoner)

Utdrag: As children and young people progress through the program. Hele skjema, er i et appendix du kan få tilgang til hvis du er lærer/ skoleleder. 

Hva kjennetegner barn og ungdom med god selvregulering og sosial handlingskompetanse, sammenfattet etter min erfaring og fra forskningen?

De tenker seg om selvstendig, er utforskende og spør nærmest mulig ulike kilder, før de handler. De tar regi i eget liv og har evne til å selv vurdere om hvordan andres atferd passer inn i ulike situasjoner på skolen og ute i yrket, og hvordan de selv virker på andre kommer med modning og selvutvikling. De oppfattes gjerne som flinke, modne og fornuftige av oss voksne.

Mens det de gjør er å korrigerere tenåringsadferden sin i møte med voksne, og har et nært og tett forhold til sine foreldre og et par venner, og korrigerer sin adferd på jobb, og korrigerer adferd passende med jevnaldrende.

De evner altså å kommunisere på flere arenaer. De blir ofte likt av ledere og lærere, fordi de er selvstendige, flinke og oppriktig interessert i og takknemlig for å motta råd og veiledning.

Dessuten, viser forskning at de klarer seg bedre i livet sitt, oppnår høyere effektivitet i senere arbeid, tilpasser seg lettere, omstiller seg lettere, får mindre helseproblemer og økt trivsel. I NRK debatten feb 2019, definerte de gutter i norsk skole som skoletapere, og det ble debattert at noe må gjøres. Så jeg gjorde et forsøk. 

Lars Spurkeland i boken Relasjonskompetanse, sier det slik: 

1. Gode relasjoner gir energi og velvære

2. Gode relasjoner har helseeffekt, psykisk og fysisk ‘

Selvkontroll regulering vil ifølge forskning legge grunnlaget for et barns langsiktige fysiske, psykiske og atferdsmessige velvære skriver Lars Glasø, 2018, side 63-64 i boken om Selvledelse.

Å løse problemer sammen er ett av de 4 selvreguleringsgrepene jeg tok. Og det de fleste elevene synes var kjempeengasjerende, fordi de fikk synliggjort hvor forskjellige de var, og at sammen fikk de mange gode forslag.

Rønhovde hevder at det er viktig opplevelse å «finne løsninger sammen» gjennom dialog og undring, hvor elevene utfordres til å finne løsninger sammen.

 

I PISA-undersøkelsen lå norske elever helt i bunnnen av skalaen. Det er overhode ikke en del av den norske elevmassens innlærte arbeidsform å finne løsninger sammen. (Lisbeth Iglum Rønhovde, 2011, side184)

Økt fokus på selvdannelse som er legitime og passende. Litt erfaring fra Danmark: Unge i dagens Danmark skal «lære å skape seg selv» og at ungdomsårene er viktig for dannelse. Det handler om å presentere dem for andre og større livsverdener som støtte til deres selvoverskridelse. Hvilke, er det ingen konsensus om, og ett av pedagogikkens sentrale spørsmål! (Nils Kryger, DPU, Aarhus Universitet, side 41-42, 54-56)

PROBLEMADFERD EKSPERT BARN & UNGE Terje Ogden mener at atferdsproblemer er et spørsmål om mestring og kompetanse. Sentrale stikkord her er sosial kompetanse og selvregulering, tidlig avdekking og intervensjon, og skoleomfattende tiltak som klasseledelse og sosial ferdighetsopplæring.

Og jeg selv vil tilføye relasjonsbasert klasseledelse, gode og ærlige tilbakemeldinger i fagteam, samt gjøre selveregulering som en naturlig del av fagopplæringen i norsk skole, særlig på yrkesfag.

Du trenger ikke kalle det selvregulering. Jeg gjorde ikke det, men jeg knyttet selvreguleringsstrategien til strategier i "vurdere ulik kommunikasjon", med f.eks vanskelige samtaler med kunder/ brukere ettersom jeg underviser i dette faget som et kompetansemål.

SELVLEDELSE EKSPERT Lars Glasø skriver at “Selvregulering” kan definers som forsøk på å endre sine tanker, følelser, ønsker/ begjær, handlinger og prestasjoner for å opprettholde en balanse og normal fungering (Glasø, 2018,s.61). Han synliggjør spennende forskning og praksis sammen med erfarne norske eksperter innenfor selvregulering og selvledelse i boken sin Selvledelse. På BI i Oslo har de kurs for ledere og andre some r opptatt av personlig utvikling i selvledelse. Jeg var selv tilstede på lanseringen av boken hans "Selvledelse." Fantastisk nyttig og inspirerende.  

SELF-REG EKSPERT Dr. Stuart Shanker Self-Reg® begynner med å skille problemadferd og stressadferd, pga av ungdoms mangel på selvkontroll, men også et tegn på overdreven stressbelastning. Han hevder at i Canada jobber man aktivt med behovet for å lære barn og unge å håndtere følelsesmessig ustabilitet, få bedre frustrasjonstoleranse, begrense aggresjon i konflikter.

I drømmer om et skolesystem med grundig læring i selvregulering, da det gjøres så mye bra i Canada og det er så mye forskning på barns fordeler av dette i mange land.

Vil du lære mer? Det ville jeg også, derfor ble det mitt utviklingsmål som eksamensoppgave i Relasjonskompetanse våren 2019, hvor kurset Relasjonskompetanse på 30 studiepoeng er en del av det nasjonale yrkesfagløftet i Kompetanse for kvalitet.  Jeg har vært takknemlig for å være lærer og student. En superkombo, og samtidig en interessant mulighet for  personlig utvikling.

Takk til Udir som gjør det mulig for skoleeier i Hordaland og Akershus å ha lærere på skolebenken i "Relasjonskompetanse i videregående skole" dette året.  Neste år åpnes det opp for Oslo skolen og Akershus. Jeg håper at selreg pensumet blir en del av kurset deres, det er det ikke nå. 

Kunnskap er ferskvare. Nysgjerrig og eksperimenterende har jeg fordypet meg i forskningen og 15 fagbøker, rapporter og egen eksamensoppgave. Jeg leide kontorplass på Business Lillestrøm fordi jeg trengte distanse fra det jeg forsket på i studietiden, og det fikk jeg. Nå deler jeg raust! Og heier på vra folk som tar dette videre. Norsk skole må bli bedre! Forskningen, erfaringene og rapporter har talt. Og jeg har gjort et forsøk. Du er neste? 

Ta kontakt for et tilbud om kurs eller samarbeid på kurs@monaservicebusiness.com Jeg deler handout gratis digitalt hvis du er lærer eller skoleleder ved at du sender meg din epost adresse på Mona.Kristin.Skogstad@raelingen.vgs.no

Og, skal du ha besøk av meg så tar jeg et honorar for tilpasning, fysisk oppmøte, kurs og medgått reisetid.

Jeg heier på at norsk skole kommer på toppen i selvregulering! 

#selvregulering #adferdsstrategier #emosjonsregulerendestrategier #kroppspråk #kommunikasjon #skole

 

 

 

Styr emosjonene slik at du blir rolig, fokusert og klar. Mona-Kristin Skogstad hjelper deg med råmange tips. Foto: Mona Service

Kurs i selvregulering i skolen. Foto: Monaservice/ istock

Intervju med Dr.Stuart Shanker- Hva er selvregulering?

X.faktor for et barns suksess